Texty

ZVĚSTOVÁNÍ

 

Intro

Náš příběh dávno se stal, vyprávět vám budu zas,

jak dítě zrodil se král, láska, co zůstává v nás.

 

Svět byl, je a bude dál, dokud nám svíce září,

počátek každá věc má v naději s lidskou tváří.

 

Narozen z panny měl být, pastýře k Betlému zval,

vládu však nepřišel vzít, poct andělských on se vzdal.

 

Svět byl, je a bude dál, dokud nám svíce září,

počátek každá věc má v naději s lidskou tváří.

 

 

Prosebná

Otče nebeský, sešli lásku svou,

dej nám svoje požehnání, rosu nebeskou.

 

Otče nebeský, sešli život svůj,

dej nám svoje požehnání, cestu připravuj.

 

Vzácný zachránce, přijď, nám slabým na cestu sviť.

Dej nám do duše klid, sílu pokorně žít.

Kriste dávno slíbený, pamatuj na nás v soužení.

Dej nám věrně v pravdě stát, pýchu láskou přemáhat.

 

Dej nám do duše klid, sílu pokorně žít,

dej nám do duše klid, sílu pokorně žít.

 

 

Odpověď 

Odpověď Bůh přichystal nám, za Marií jde Gabriel sám, 

k záchraně klíč je zázračně dán, Pán, věčný Bůh, tak bude zván.

 

 

Gabriel

Neboj se, Marie, přicházím ve jménu Všemocného,

vybral tě pro srdce, které se zastává bezbranného.

Pro svit tvých očí, když s modlitbou začínáš den.

Neboj se ničeho, čekej a připrav se jen.

 

Neboj se, Marie, přicházím potěšit veškerý lid.

Trůn otce Davida vyvolený bude po čase mít,

na věky vládu nad rodem Jákobovým,

na nebi, na zemi rozšíří své království.

 

Tvůj syn Ježíš bude nadějí národů,

tvůj syn Ježíš bude nadějí národů.

 

 

NAVŠTÍVENÍ

 

Marie

Uvidím květ uprostřed zimy,

vykvete sám, čistý, nevinný,

zrození záblesk oblohu protne,

nebeská pečeť nitra se dotkne.

 

Ucítím tep, chvěje se láskou,

života dech, jako když maluješ na sklo.

Tajemství Boží, dál půjdu ve dvou,

přes všechny vlny, co se tím zvednou.

 

Přijímám s důvěrou, přijímám vůli tvou,

nic není nemožné, Pán se mnou.

 

 

Alžběta 

Jsi požehnaná, když slyší tvůj hlas,

dítě pohlo se zas.

 

Alžběta volá, po dlouhém čekání,

i hory zdoláš, když zázrakům nebráníš.

Pro víru pevnou, bezmeznou důvěru,

jsi silou hybnou v Božím záměru.

 

 

Josef 

Snadné je přitakat snům, horší pak věrně v nich stát,

kráčet vstříc nejistým dnům, litovat, děsit se ztrát.

Josef má mnoho snést, pryč je důvěra čest!

Josef má mnoho snést, pryč je důvěra čest!

 

Zmatek a hněv, zrada tak pálí,

vaří se krev, sliby jsou v dáli.

Kdo to jen byl, kdo utrhl květ?

Neptal se nikoho, zbořil můj svět!

 

Bolest a zášť, doufání marné,

špinavý plášť, řeči mravokárné.

Co dělat mám? Úniku není,

čeká nás potupa, odsouzení.

 

Pro lásku neopouštěj, Bohu důvěřuj,

pro lásku všechno snášej, přijmi úkol svůj.

Přijímám s důvěrou, přijímám vůli tvou,

nic není nemožné, Pán se mnou.

 

 

 

 

BETLÉM

 

Sčítání lidu

Svolávejte k sčítání na císařské vyzvání,

rozjeďte se do všech stran, tento příkaz byl vám dán.

 

Co císař přeje si, musí se stát,

každý ať opustí domov i stáda

a dá se zapsat tam, kde byl rád,

tam, kde se narodil, tak praví vláda!

 

Masy se hnuly v oněch dnech, na koních na oslech,

vzdálenost dlouhá, velký chvat nemůžou jim v cestě stát.  

 

Marie s Josefem k Betlému jdou,

rodička na oslu svou chvíli čeká,

po mnoha dnech před branami jsou,

ruch města zní dodaleka.

 

Kam ti dva mají teď jít? Betlém jak veliký úl,

Každý chce pokoj si vzít, zbývá jim žebrácká hůl.

Není tu místa není, poutníkům vale dává,

po cestě jsme zemdlení, vítá nás jen noc tmavá.

 

 

Narození

V Betlémě na seně dítě zrozené…

Pokoj lidem dobré vůle!

Bůh v nich má zalíbení, Bůh v nich má zalíbení.

 

Nebojte se narodil se vám!

Kristus Pán, Spasitel, v městě Davidově.

 

Rádce mnohých, světlo v temnotách,

divuplný Bůh se sklání k nám.

Vládce ticha, síní nebeských,

v slabosti síla, Otec věčnosti.

 

 

TŘI KRÁLOVÉ

 

Ukolébavka 

Synáčku, neplakej, tiše spi, daleko od zloby lidí.

Matka tě chová a konejší, tak už to na světě chodí.

Nad spánkem tvým andělé bdí,

hvězda jak znamení svítí.

Synáčku, neplakej, tiše spi, někdy je tak těžké žití.

 

Synáčku, neboj se, poklade náš, před sebou máš cestu dlouhou.

Ve snu se zatím tak usmíváš, obklopen naší něhou.

Nemáme nic, láska je víc,

tu můžem ti do vínku dát.

Synáčku, neboj se, poklade náš.

Můžeš ještě spát, můžeš ještě spát.

 

 

Herodes

Kde hledat krále, v paláci snad?

Bude ho Herodes do svých řad zvát?

Čeká ho Izrael, tak jak je psáno?

Dítěti božskému co bude dáno?

 

Herodes po zprávě omráčen stojí,

o svůj trůn, o moc se právě teď bojí.

Po znalcích zákona odpověď žádá,

kam vyslat vojáky, plány už spřádá.

 

A ty, Betléme, v zemi judské,  zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,

neboť z tebe vyjde vévoda,  který bude pastýřem mého lidu, Izraele.

 

 

Klanění králů

Přináším poklady země, pro krále hodí se blyštivý kov.

Dar můj však není v jeho ceně, zlatem je střežit se zbytečných slov.

Vládni moudře, ať tvé činy přinesou mnohým odpuštění,

scel nás, nádoby z hlíny, odejmi od nás odsouzení.

 

Přináším nebeskou vůni, do bídy světa, do těžkých dní.

Pozdvihnout, sílu dát umí, odlesk věčnosti nalezneš v ní.

Vládni mírně, ať tvé činy postaví hradbu zášti a tmě,

dej nám, nádobám z hlíny, vejít do světla, nezůstat vně.

 

Přináším léčivé masti, co bylo slabé, povstane zas,

úlevu ode všech strastí, probudí víru z popela v nás.

 

Probuď víru z popela v nás, probuď víru z popela v nás.

 

Sláva, sláva na výsostech Bohu,

sláva, sláva na výsostech.